ГоловнаБізнесуЛіцензійна діяльністьПлан перевірки ліцензіатів
 Версія для друку

План проведення планової перевірки додержання ліцензіатом

ліцензійних умов

Перевірка здійснюється у відповідності до:

Законів України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення”, затвердженого Наказом МНС України 29.09.2011 № 1038, зареєстрованого в Мін’юсті України 25.10.2011 р. за N 1228/19966, “Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення”, затверджених Наказом МНС України 29.09.2011 № 1037, зареєстрованого в Мін’юсті України 25.10.2011 р. за N 1227/19965, інші нормативні документи у сфері пожежної безпеки.

Комісія перевіряє:

1. Наявність відповідних документів (оригіналів), а саме:

- ліцензії на провадження господарської діяльності протипожежного призначення або довідки органу ліцензування про прийняття заяви на переоформлення (про видачу дубліката) ліцензії;

- реєстраційних документів про створення філій, інших відокремлених структурних підрозділів ліцензіата (за наявності), які проваджують господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, а також копій ліцензій, що підтверджують право цих підрозділів проваджувати таку господарську діяльність (в повному обсязі або частково з окремих робіт);

- документів, що регулюють трудові відносини (штатний розпис, положення, інструкції, накази, розпорядження, трудові книжки керівників та виконавців робіт тощо);

- документів (або засвідчених в установленому порядку їх копій), що засвідчують рівень освіти і кваліфікацію керівників та виконавців робіт (дипломи, свідоцтва про освіту та кваліфікацію, свідоцтва про проходження спеціального навчання та посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці);

- документів, що засвідчують право власності або оренди обладнання та приміщень, необхідних для провадження господарської діяльності протипожежного призначення (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності, договір оренди, довідка бюро технічної інвентаризації, балансова відомість, товарна накладна тощо);

- нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації (з усіма змінами, що до них вносилися), визначених ліцензійними умовами;

- документації, яка ведеться або використовується при провадженні ліцензійної діяльності (журнали обліку виконаних робіт протипожежного призначення, паспорти, сертифікати, проекти, акти тощо).

2. Відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним в установчих документах суб'єкта господарювання.

3. Достовірність даних у документах, що подавалися ліцензіатом для отримання ліцензії, а також у повідомленнях про зміни цих даних.

4. Своєчасність повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних у документах, що подавалися ліцензіатом для отримання ліцензії.

5. Спроможність ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності (в повному обсязі або частково з окремих робіт), зазначеної у ліцензії, а саме:

- наявність необхідної кількості керівників та виконавців робіт з відповідною освітою і кваліфікацією;

- наявність необхідної для провадження господарської діяльності протипожежного призначення матеріально-технічної бази (адміністративних, виробничих та складських приміщень, оргтехніки, обладнання, пристроїв, інструментів та засобів вимірювання) та її відповідність ліцензійним умовам.

6. Своєчасність і правильність заповнення журналів обліку виконаних робіт протипожежного призначення.

7. Своєчасність направлення до територіальних органів Держтехногенбезпеки України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі (за територіальністю) інформації про виконані роботи та її достовірність.

8. Виконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (у разі його складання).

9. Якість виконаних робіт протипожежного призначення (перевіряється відповідність робіт вимогам нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації, що встановлюють вимоги до цих робіт).

Перевірка якості виконання деяких видів робіт протипожежного призначення здійснюється такими способами:

- монтаж та технічне обслуговування систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, устаткування передавання тривожних сповіщень перевіряються шляхом перевірки їх працездатності за допомогою імітатора тепла та диму;

- технічне обслуговування вогнегасників перевіряється шляхом проведення контрольних випробувань із визначенням відповідних показників (повна маса, тривалість приведення до дії, зусилля розблокування та приведення у дію, забезпечення, переривання, подавання вогнегасної речовини, робочий тиск у корпусі, тривалість подавання та довжина струменя вогнегасної речовини, маса заряду вогнегасної речовини, маса залишку вогнегасної речовини, тиск спрацювання запобіжних пристроїв) згідно з ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) та ДСТУ 3675-98;

- вогнезахисне обробляння (поверхневе, вогнезахисне просочування або заповнення) перевіряється із відбором проб вогнезахисних засобів, що застосовуються (якщо такі роботи ще виконуються), або проб вогнезахисних покривів (просочень) з конструкцій (виробів), що оброблялися, та з наступними лабораторними випробуваннями цих проб за встановленими методиками;

- спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів перевіряється шляхом здійснення не менше ніж на п'яти різних об'єктах тестових спрацювань пожежної автоматики з наступним відстеженням правильності формування та часу проходження тривожних сповіщень (про пожежу та несправність) від пожежної автоматики об'єктів до центру спостерігання МНС України; ідентифікацією пультів пожежного спостерігання відповідно до паспорта його виробника та сертифіката відповідності (модифікація, заводський номер, комплектність тощо); перевіркою функціонування системи передавання тривожних сповіщень згідно з розділом 7 ДСТУ prEN 50136-1-1:2004 "Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та обладнання. Частина 1-1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень" (prEN 50136-1-1:1996, IDT);

- застосування на об'єктах сертифікованих засобів протипожежного захисту (їх складових) перевіряється шляхом перевірки документів щодо придбання цих засобів (приходні накладні тощо) та наявності на них сертифікатів відповідності.

    Твіт